Inloggen welkeschool.nl (alleen voor leden)
E-mail: Wachtwoord:

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik hier.
Informatie schoolprofiel
Uw school ook duidelijk in beeld? Ouders en/of studenten informeren over wat uw school te bieden heeft? Dit kan op een doeltreffende manier middels een gratis schoolprofiel op welkeschool.nl!

Alle voordelen van een schoolprofiel op een rijtje
1.het schoollogo wordt geplaatst zodat de school goed zichtbaar is
2.bezoekers kunnen direct doorklikken naar de website van uw school
3.bezoekers kunnen via de mail direct contact zoeken met school
4.school kan zijn eigen schoolpagina beheren en vullen naar eigen inzicht
5.de website is zeer gebruiksvriendelijk waardoor de schoolpagina gemakkelijk up to date kan worden gehouden
6.er kunnen 3 foto's op de eigen pagina geplaatst worden
7.school kan reageren op de beoordelingen
8.de tekst 'deze school vindt jouw mening belangrijk!' wordt toegevoegd onder het logo
9.direct contact met medewerkers van welkeschool.nl voor overleg

Belangrijk om te weten
Alle beoordelingen worden gescreend alvorens ze geplaatst worden. Beoordelingen dienen respectvol te zijn en mogen niet naar personen verwijzen. Bezoekers worden gestimuleerd om hun beoordelingen met argumenten te onderbouwen. Wij streven naar een goede samenwerking met de school.

Prijzen
Een schoolprofiel op www.welkeschool.nl is gratis! Wel vragen wij een bijdrage van € 10,= per jaar* voor de kosten voor o.a. administratie, onderhoud en promotie van de site.(*excl. btw) Deze € 10,= besparen? Plaats dan onze banner op uw schoolwebsite!

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Algemene voorwaarden Welkeschool.nl voor Scholen
Versie geldig vanaf: 30 januari 2012

Preambule
Welkeschool.nl dient als platform waar bezoekers meningen kunnen geven over een School. Welkeschool.nl dient tevens als platform waar Scholen aanvullende gegevens kunnen uploaden en die door bezoekers kunnen worden bekeken.

Artikel 1 Definities
1.1 Welkeschool.nl: de gebruiker van deze voorwaarden. Statutair gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53175174.
1.2 School: een educatieve instellingen die via de Website van Welkeschool.nl informatie/gegevens publiceert.
1.3 Website: de website van Welkeschool.nl, te bereiken via www.welkeschool.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Scholen kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Welkeschool.nl deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 Account
3.1 Een school verkrijgt toegang tot een account nadat de school een abonnement heeft afgesloten bij Welkeschool.nl. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (tenzij anders is overeenkomen) en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.
3.2 Welkeschool.nl zal via e-mail factureren. Indien door toedoen van de School, Welkeschool.nl niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt, is Welkeschool.nl gerechtigd de dienstverlening aan de School te staken.
3.3 Indien de School niet voldoet aan de gestelde betalingsverplichting heeft Welkeschool.nl het recht om aanspraak te maken op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
3.4 Iedere School krijgt na aanmelding inloggegevens van Welkeschool.nl, waarmee toegang tot het persoonlijke account verkregen kan worden. Het staat de School daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
3.5 De School is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door Welkeschool.nl toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot de account van de School, is Welkeschool.nl gerechtigd het account te blokkeren of te verwijderen.
3.6 Welkeschool.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de School mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden.


Artikel 4 Gebruik Welkeschool.nl
4.1 Na het verkrijgen van een account kan de School informatie toevoegen en reageren op meningen/reacties van bezoekers.
4.2 Een account is gekoppeld aan een School. Derhalve dient een school die onderdeel is van een scholengemeenschap per vestiging een apart account te verkrijgen.
4.3 De gegevens die de School via het account publiceert zullen, met uitzondering van reacties op meningen/reacties van bezoekers, nadat het account van de School is verlopen, worden verwijderd. Een maand voor het vervallen van deze gegevens zal de School via de email een waarschuwing ontvangen.
4.4 Indien de gepubliceerde gegevens vervallen, zullen de basisgegevens en reacties op mening/reacties van bezoekers op de Website vermeld blijven. Indien de School op een later moment wederom aanvullende gegevens wenst te publiceren, dient de School via het account opnieuw een betaling te verrichten.
4.5 Welkeschool.nl zal nimmer enige reactie van bezoekers verwijderen op verzoek van een School.


Artikel 5 Verplichtingen School
5.1 De School is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware- en softwareconfiguratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet) om toegang te krijgen tot de diensten van Welkeschool.nl
5.2 De School dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan Welkeschool.nl en andere Scholen.
5.3 De School is zelf verantwoordelijk voor de gegevens en persoonlijke informatie die hij/zij deelt met Welkeschool.nl en andere Scholen en bezoekers. De School dient zelf de grenzen van de privacy van onder andere zijn medewerkers te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van informatie.
5.4 Het is de School niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
5.5 Het is de School niet toegestaan informatie of schriftelijke uitingen te plaatsen die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard zijn of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kunnen uitlokken. Ook is het niet toegestaan om informatie en of inhoud te plaatsen die in strijd zijn met de doelstellingen van Welkeschool.nl of met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.
5.6 Welkeschool.nl is te allen tijden gerechtigd schriftelijke informatie of overige uitingen te wijzigen, aan te vullen en dergelijke.
5.7 De School dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, spam en virussen.
5.8 Indien de School in strijd handelt met een bepaling uit artikel 6, heeft Welkeschool.nl het recht het account van de School onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen.
5.9 Hetgeen in artikel 5.8 is eveneens van toepassing indien de School niet voldoet aan de op hem rustende betalingsverplichtingen.


Artikel 6 Beeindiging
6.1 Scholen kunnen hun account zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen bij Welkeschool.nl. Het account zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door Welkeschool.nl worden verwijderd.
6.2 Welkeschool.nl is ten alle tijden gerechtigd om een account te verwijderen indien zich dringende redenen voordoen. Welkeschool.nl is in ieder geval gerechtigd een account te verwijderen indien een School handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de School op enige andere wijze handelt in strijd met aanwijzingen van Welkeschool.nl.
6.3 Indien Welkeschool.nl overgaat tot verwijdering van een account laat dit het recht van Welkeschool.nl om eventueel geleden schade te vorderen onverlet.


Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Welkeschool.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de School. Eveneens aanvaardt Welkeschool.nl geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk onbereikbaar zijn van de site als gevolg van regulier onderhoud of storing aan de Website.
7.2 Welkeschool.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van Scholen op de Website.
7.3 Welkeschool.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) via de Website.
7.4 Mocht Welkeschool.nl onverhoopt aansprakelijk worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Welkeschool.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekering wordt uitgekeerd. Mocht er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Welkeschool.nl beperkt tot € 100,- (zegge: honderd euro).
7.5 In het geval Welkeschool.nl aansprakelijk wordt gesteld voor een aan de School toe te rekenen gedraging of nalaten, zal de School Welkeschool.nl vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Welkeschool.nl.
7.6 Welkeschool.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de School verschuldigd te zijn.


Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1 Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle door Welkeschool.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo's afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij Welkeschool.nl of diens licentiegevers.
8.2 De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van Welkeschool.nl mogen door de School op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Welkeschool.nl nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.
8.3 Indien een School inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Welkeschool.nl, is de School een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan Welkeschool.nl van ten minste duizend Euro. Welkeschool.nl behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
8.4 Door het plaatsen van foto's en dergelijke verklaart de School dat de door hem/haar ingestuurde afbeeldingen vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie daarvan. De School vrijwaart Welkeschool.nl tegen eventuele aanspraken van derden die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van afbeeldingen en dergelijk of op enige andere wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.
8.5 Door publicatie van informatie/afbeeldingen en dergelijke op de Website aanvaardt de School het risico dat bezoekers mogelijk kopieen van het gepubliceerde opslaan of op enige andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de School. Welkeschool.nl aanvaardt nimmer enige aansprakelijkheid die School mocht lijden als gevolg van een inbreuk op het aan de School toebehorende intellectuele eigendom.


Artikel 9 Toepasselijk recht en geschil
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de School en Welkeschool.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 De School en Welkeschool.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg de competente kantonrechter te Groningen bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen tussen School en Welkeschool.nl.


Naam school
Naam contactpersoon
E-mail
Telefoon
Initialen
Evt. opmerkingen/vragen

Type de code over: