Adverteren

Jouw banner ook op www.welkeschool.nl voor slechts € 50 ,= ?!

* Adverteren op de homepage € 50,= per maand
* Adverteren per provincie € 75,= per jaar

Het aantal banners is beperkt, zodat alle adverteerders goed zichtbaar zijn.
Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Algemene voorwaarden Welkeschool.nl voor Adverteerders
Versie geldig vanaf: 4 oktober 2011

Preambule

Welkeschool.nl handelt enkel als de tussenpersoon tussen de Adverteerder en Bezoeker en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Bezoekers en Adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van Welkeschool.nl. Zowel de Adverteerder als de Bezoeker, vrijwaart Welkeschool.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

Artikel 1 Definities
1.1 Welkeschool.nl: Welkeschool.nl: de gebruiker van deze voorwaarden. Statutair gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53175174.
1.2 Bezoeker: een natuurlijk persoon die via de website van Welkeschool.nl Advertenties van een Adverteerder kan bekijken.
1.3 Adverteerder: een natuurlijk of rechtspersoon die op de website van Welkeschool.nl een Advertentie plaatst.
1.4 Website van Welkeschool.nl: de website van Welkeschool.nl te bereiken via www.welkeschool.nl.
1.5 Advertentie: een via de website van Welkeschool.nl onder de aandacht gebracht product of dienst.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De Adverteerder kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Welkeschool.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Welkeschool.nl en de Adverteerder.
2.3 De eventueel door de Adverteerder gehanteerde inkoop voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Welkeschool.nl.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Welkeschool.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Welkeschool.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Welkeschool.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
2.7 Welkeschool.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Welkeschool.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Adverteerder hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Adverteerder vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen
3.1 De door Welkeschool.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
3.2 Alle door Welkeschool.nl gedane opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van diensten zijn met zorg gedaan. Welkeschool.nl kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt tot stand, door (online) betaling van de Adverteerder voor het Advertentie product en nadat de inhoud van de Advertentie door Welkeschool.nl is goed bevonden en de advertentie door Welkeschool.nl wordt gepubliceerd op de Website.
4.2 Welkeschool.nl behoudt zich ieder recht voor om een advertentie niet op haar site te plaatsen. De Adverteerder krijgt hier bericht van en de mogelijkheid om de Advertentie aan te passen.
4.3 Welkeschool.nl biedt de Adverteerder de mogelijkheid om de Advertentie, de afbeeldingen en de periode (van de geboden dienst van de Adverteerder) na publicatie aan te passen. Op het aanpassen van reeds gepubliceerde Advertenties geldt eveneens dat Welkeschool.nl zich ieder recht voorbehoud om de aangepaste Advertentie niet meer op haar site toe te laten. In deze situatie zal Welkeschool.nl de Advertentie offline plaatsen, de Adverteerder krijgt de mogelijkheid om de Advertentie aan te passen en vervolgens kan de Advertentie na goedkeuring van Welkeschool.nl weer op de Website gepubliceerd worden. Er zal geen enkele compensatie plaats vinden i.v.m. het offline zijn van de Advertentie. Wordt de (gewijzigde) advertentie definitief door Welkeschool.nl geweigerd, dan vindt er geen enkele compensatie plaats.
4.4 De advertentieperiode, het aantal beschikbare karakters van de advertentietekst en het aantal mogelijk te plaatsen afbeeldingen is afhankelijk van het gekozen advertentie product.
4.5 Na afloop van de overeenkomst ontvangt de Adverteerder een herinnering per e-mail, waarin wordt gemeld dat de Advertentie binnen korte tijd van de Website verwijderd zal worden. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om de Advertentie te verlengen.
4.6 Welkeschool.nl is uitdrukkelijk geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Bezoekers en Adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van Welkeschool.nl.
4.7 Indien Welkeschool.nl niet alle verzochte gegevens van de Adverteerder ter hand gesteld krijgt, die Welkeschool.nl nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, staat het Welkeschool.nl vrij om naar eigen inzicht te oordelen om de te verrichten overeenkomst uit te voeren of te weigeren.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1 De inhoud van de Website van Welkeschool.nl, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Welkeschool.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Welkeschool.nl.
5.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Welkeschool.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Welkeschool.nl.
5.3 De door de Adverteerder geplaatste afbeeldingen en teksten op de Website van Welkeschool.nl blijven eigendom van de Adverteerder.

Artikel 6 Verplichtingen Adverteerder
6.1 Door het plaatsen van een advertentie geeft de Adverteerder Welkeschool.nl toestemming de informatie over de betreffende product of dienst te plaatsen op of te verspreiden op de website van Welkeschool.nl en eveneens informatie over de Adverteerder te openbaren aan Bezoekers.
6.2 De Adverteerder dient zorg te dragen dat alle informatie waar Welkeschool.nl om verzoekt voor het aanmaken van een abonnement volledig, juist en actueel is.
6.3 De Adverteerder dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan Welkeschool.nl te melden.
6.4 Indien Welkeschool.nl aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Adverteerder verkeerde gegevens aan Welkeschool.nl heeft verstrekt is de Adverteerder er toe gehouden Welkeschool.nl te compenseren voor de geleden schade.
6.5 De Adverteerder dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Adverteerder deze verplichting niet nakomt, is Welkeschool.nl gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te beeindigen, zonder dat Welkeschool.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Adverteerder.
6.6 De Adverteerder dient nimmer advertenties te plaatsen waarvan de Adverteerder zich op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden dient te onthouden.
6.7 Welkeschool.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventueel door de Adverteerder gedane ongepaste/aanstootgevende/onethische/racistische etc. mededelingen op enig onderdeel van de Website van Welkeschool.nl. Welkeschool.nl behoudt zich het recht voor om deze mededelingen te verwijderen van de Website.
6.8 De Adverteerder dient eveneens in overeenstemming te handelen met de door Welkeschool.nl neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de Adverteerder wordt medegedeeld.
6.9 De Adverteerder dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website van Welkeschool.nl.

Artikel 7 Annulering
7.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan de Adverteerder deze uitsluitend schriftelijk annuleren.
7.2 Indien de Adverteerder de overeenkomst om welke reden dan ook annuleert en de advertentie nog niet gepubliceerd is, is de Adverteerder aan Welkeschool.nl annuleringskosten ten bedrage van 25% van het betaalde bedrag verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.
7.3 Bij annulering na publicatie op de Website vindt geen restitutie plaats van de door Adverteerder gedane betalingen. Na schriftelijke bevestiging hiervan, zal Welkeschool.nl de advertentie van de website verwijderen.

Artikel 8 Prijs & Betaling
8.1 De Adverteerder dient aan alle door Welkeschool.nl gestelde betalingsverplichtingen te voldoen.
8.2 Welkeschool.nl zal via e-mail factureren.
8.3 Indien door toedoen van de Adverteerder, Welkeschool.nl niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt, is Welkeschool.nl gerechtigd de dienstverlening aan de Adverteerder te staken.
8.4 Indien de Adverteerder niet voldoet aan de gestelde betalingsverplichting heeft Welkeschool.nl het recht om aanspraak te maken op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.
8.5 In geval Welkeschool.nl om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de Adverteerder, heeft de Adverteerder haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat de Adverteerder niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Welkeschool.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Adverteerder indien Welkeschool.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Welkeschool.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Adverteerder als Welkeschool.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Welkeschool.nl functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Adverteerders die via Welkeschool.nl Bezoekers willen benaderen. Welkeschool.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Bezoeker en een Adverteerder. Wanneer afspraken tussen een Bezoeker en een Adverteerder niet worden nageleefd door een van de partijen dan kan Welkeschool.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn.
10.2 De aansprakelijkheid van Welkeschool.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Welkeschool.nl een advertentie van een Adverteerder niet naar behoren weergeeft. De Adverteerder dient dan Welkeschool.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Welkeschool.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
10.3 Welkeschool.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van Welkeschool.nl.
10.4 Mocht Welkeschool.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Welkeschool.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Welkeschool.nl beperkt tot het door de Adverteerder betaalde bedrag.
10.5 Eventuele aanspraken van de Adverteerder op schadevergoeding jegens Welkeschool.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Adverteerder heeft geleden door toedoen van een door de Welkeschool.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Welkeschool.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
10.6 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Welkeschool.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Welkeschool.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.7 De Adverteerder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens, de Adverteerder vrijwaart Welkeschool.nl van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.
10.8 Welkeschool.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.9 Indien via de website Welkeschool.nl wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is Welkeschool.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.
10.10 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 10.9 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.
10.11 Welkeschool.nl behoudt het recht om Adverteerders uit te sluiten van elk gebruik van de website van Welkeschool.nl indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.
10.12 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 10.11 heeft Welkeschool.nl het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
10.13 Welkeschool.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Adverteerder verschuldigd te zijn.
10.14 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Welkeschool.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Welkeschool.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Welkeschool.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 De Adverteerder en Welkeschool.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven is in eerste aanleg de kantonrechter te Groningen bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Welkeschool.nl en de Adverteerder.Bedrijfsnaam
Naam contactpersoon
E-mail
Telefoon
Initialen
Evt. opmerkingen/vragen
Type de code over: